Regulamin uczestnictwa w Obchodach 40-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.
I.Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin jest przeznaczony dla Uczestników Obchodów 40-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, które odbędą się w dniu 17 października 2015 r., organizowanych przez Komitet Organizacyjny Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniu.
 2. Przez następujące określenia użyte w Regulaminie rozumie się:
  1. Organizator – Komitet Organizacyjny w składzie:
   • Aleksandra Szulc – dyrektor szkoły
   • Marian Krala – emerytowany dyrektor szkoły
   • Amelia Rozborska – emerytowany wicedyrektor
   • Lidia Tylkowska – emerytowany wicedyrektor
   • Teresa Gremba – emerytowany wicedyrektor
   • Iwona Wieczorek – Socha – kierownik internatu
   • Janina Lisiakiewicz – emerytowany nauczyciel
   • Irena Chrząszczyk – emerytowany nauczyciel
   • Lidia Molenda – emerytowany nauczyciel
   • Małgorzata Siuda – nauczyciel
   • Marek Katra – nauczyciel
   • Leszek Roślicki – pracownik administracji szkoły
   • Ewa Wilk – przewodnicząca rady rodziców

   organizuje Obchody 40-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

  2. Obchody – jednodniowa uroczystość 40-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach w dniu 17 października 2015 r.
  3. Uczestnik – Absolwent, Nauczyciel, Pracownik administracyjny Zespołu Szkół Elektrycznych – osoba biorąca udział w Obchodach zarejestrowana poprzez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie jubileusz.zse-kielce.edu.pl (dotyczy rejestracji on-line) lub dostępny w sekretariacie szkoły. Osoba która opłaciła udział w Obchodach.
  4. potwierdzenie rejestracji – komunikat wysyłany przez Organizatora Obchodów w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz on-line.
 3. Oficjalny serwis internetowy z informacją o Obchodach znajduje się pod adresem jubileusz.zse-kielce.edu.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Obchodów i Regulaminie oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Obchodach.
 6. Uczestnicy Obchodów zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i do jego akceptacji.
II. Zgłoszenie udziału i płatności
 1. Zgodnie z niniejszym regulaminem wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne ze zgłoszeniem udziału. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, oraz pozostałych ustaleń zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za uczestnictwo w Obchodach.
 2. Rejestracja uczestników można dokonać poprzez:
  1. formularz on-line dostępny na stronie jubileusz.zse-kielce.edu.pl w zakładce „Rejestracja uczestników| Rejestracja on-line”;
  2. wypełnienie papierowego formularza w sekretariacie szkoły. Wzór papierowego formularza dostępny na stronie jubileusz.zse-kielce.edu.pl w zakładce „Rejestracja uczestników | Formularz zgłoszeniowy”.
 3. Opłaty za uczestnictwo w Obchodach:
  1. 20 zł – koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek,
  2. 50 zł – koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek i publikacja książkowa,
  3. 170 zł – -koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek + koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka (opcja dostępna do 11.10.2015),
  4. 200 zł – koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek i publikacja książkowa + koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka (opcja dostępna do 11.10.2015),
  5. 150 zł – koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka (opcja dostępna do 11.10.2015),
  6. 320 zł -koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek + koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka + osoba towarzysząca (opcja dostępna do 11.10.2015),
  7. 350 zł -koszt zapisu w Obchodach oraz skromny upominek i publikacja książkowa + koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka + osoba towarzysząca (opcja dostępna do 11.10.2015),
  8. 300 zł –koszt udziału w Jubileuszowym Balu Elektryka + osoba towarzysząca (opcja dostępna do 11.10.2015).
 4. Uczestnik może brać udział w Obchodach, w Obchodach i Jubileuszowym Balu Elektryka lub tylko Jubileuszowym Balu Elektryka.
 5. Organizator pobiera opłaty z góry.
 6. Opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem błędnych danych Uczestnika do formularza rejestracyjnego.
 8. Po zakończeniu rejestracji elektronicznej Uczestnik otrzyma od Organizatora drogą elektroniczną potwierdzenie rejestracji wraz z danymi do przelewu. Po uiszczeniu opłaty, na adres mailowy uczestnika zostanie przesłana informacja o płatnościach.
 9. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy

  Jubileusz 40-lecia ZSE

  Ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

  25-317 Kielce

  Nr rachunku: PKO BP 59 1020 2629 0000 9002 0313 6751

 10. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu na Obchody oraz koszty noclegu.
 11. Udział w Obchodach zostanie potwierdzony po prawidłowej rejestracji uczestnika oraz opłaceniu kosztów udziału w Obchodów.
III. Rezygnacja z udziału
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Obchodach możliwa jest tylko w formie pisemnej wysłanej na adres mailowy Organizatora jubileusz@ezse.pl lub dostarczona do sekretariatu szkoły.
 2. W wyżej wymienionych przypadkach kwota wpłacona zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów organizacyjnych.
IV. Przebieg Obchodów
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz filmowania Obchodów, w tym jego Uczestników. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wymienionych materiałów do przygotowania sprawozdań z Obchodów, do umieszczania ich w Internecie oraz promowania Obchodów.
V. Ochrona danych osobowych
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Obchodów. Uczestnicy w każdym momencie maja dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Obchodów Jubileuszu 40-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania”.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
VI.Dane kontaktowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 25-317 Kielce
41 3680570
41 3442120
http://www.zse-kielce.edu.pl
zse@zse-kielce.edu.pl

Adres mailowy do komunikacji pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem w sprawie rejestracji:

jubileusz40@ezse.pl

Szczegółowe informacje na temat Obchodów są umieszczone na stronie internetowej pod adresem:
jubileusz.zse-kielce.edu.pl