Jak tworzyliśmy historię naszej szkoły, czyli rozmowa z Marianem Kralą, emerytowanym dyrektorem ZSE

wpis w: Bez kategorii | 0

Kiedy i jak doszło do powstania szkoły?

M. K. Na mocy Zarządzenia Kuratora okręgu Szkolnego Kieleckiego w Kielcach z 18 czerwca 1973 r. przy ul. Niska 6 od 1 września 1973 r. zostało otwarte Technikum Elektryczne oraz Zasadnicza Szkoła Elektryczna. Szkoły funkcjonowały w zbudowanych wcześniej budynkach warsztatów szkolnych. 1 września 1974 r. otwarty został Wydział dla Pracujących Technikum Elektrycznego. W maju 1975 r. Kurator okręgu Szkolnego wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Elektrycznych. W sierpniu 1975 roku został oddany do użytku budynek dydaktyczny. W skład zespołu weszły: utworzone w 1973 roku Technikum Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Elektryczna, wszystkie klasy o kierunku elektrycznym – przeniesione z Technikum Mechanicznego w Kielcach oraz klasy ze zlikwidowanego Technikum Elektronicznego mieszczącego się przy ul. Śniadeckich. Otwarte zostało Policealne Studium Elektroniczne, a 1 września 1976 r. Liceum Zawodowe.

W jaki sposób funkcjonowała szkoła w pierwszych latach istnienia?

M.K. Początki funkcjonowania szkoły były bardzo trudne. Uczniowie wraz z nauczycielami pracowali przy urządzaniu i wyposażaniu pracowni, ponieważ budynek został oddany w końcu sierpnia, a sale były niemal w stanie surowym. W roku szkolnym 1973/74 we wszystkich typach szkół było tylko 5 klas – co było zgodne ze standardami tego okresu, a w roku 1975/76 już 37. Budynek zaprojektowano dla około 600 uczniów, a uczyło się w nim niemal 1500 w 44 oddziałach. Wiele przestrzeni zostało w późniejszym okresie zagospodarowanych na potrzeby nowych sal dydaktycznych.

Jak Pan z perspektywy lat postrzega rozwój szkoły?

M. K. Na przestrzeni lat szkoła się rozwijała –zmieniała istniejące i otwierała nowe kierunki, dostosowując je do potrzeb rynku pracy. W początkowym okresie były to głównie kierunki elektryczne i elektromechaniczne, a w okresie późniejszym elektryczne, elektroniczne i informatyczne. Każdy uczeń przychodzący do szkoły (także zasadniczej) miał możliwość opuszczenia jej murów ze zdaną maturą.

Jak uczniowie Technikum Elektrycznego wypadali na tle uczniów innych szkół średnich w Kielcach?

M. K. Absolwenci zdawali egzamin maturalny na poziomie porównywalnym z absolwentami liceów, zarówno przed zmianą, jak i po wprowadzeniu egzaminów zewnętrznych. Na przestrzeni lat uczniowie osiągali wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Skutecznie rywalizowali z rówieśnikami uczącymi się w liceach, byli laureatami i finalistami eliminacji centralnych olimpiad: matematycznej, fizycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy Technicznej, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Spartakiady Młodzieży, Wiedzy Religijnej, Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Młodzież rozwijała się i godnie reprezentowałanaszą szkołę.

Czy młodzież cały swój czas poświęcała tylko nauce?

M. K. Młodzież uczęszczająca do Technikum Elektrycznego nie tylko zdobywała wiedzę, ale czynnie uczestniczyła w życiu społecznym i kulturalnym miasta. W szkole działał kabaret, harcerstwo mi wiele kół zainteresowań, na przykład koło recytatorskie. W czasie wakacji organizowane były obozy turystyczne. Przed reformą edukacji maturzyści techników wykonywali prace dyplomowe.

Jak Pan dziś, z perspektywy czasu, ocenia tę formę sprawdzania umiejętności praktycznych uczniów ?

M. K. Uczniowie klas maturalnych wykonali bardzo wiele użytecznych prac dyplomowych, które jako pomoce dydaktyczne działają do chwili obecnej. Wiele szkół i przedszkoli miało nagłośnienie wykonane przez naszych wychowanków. Szkoła jako pierwsza w mieście, w 1986 roku otworzyła pracownię komputerową, która jak na owe czasy była bardzo nowatorska.

Czy szkoła musiała się promować w środowisku. Jeśli tak, to w jaki sposób?

M. K. W celu popularyzowania szkoły organizowane były dni otwarte dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych pod hasłem „ Mikołajki z komputerem”, które cieszyły się ogromną popularnością. Do szkoły przyjeżdżały wycieczki z całego województwa a terminy musiały być uzgodnione z wyprzedzeniem.

Jakie szanse na rynku pracy mieli absolwenci Technikum Elektrycznego?

M. K. Szkoła aktywnie współpracowała z zakładami pracy – miała podpisane umowy z zakładami opiekuńczymi: Polską Poczta Telegraf i Telefon, Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Kieleckim Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym, Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „ELTOR”. Wielu absolwentów oprócz świadectw ukończenia szkoły otrzymywało dodatkowe uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń i sieci elektrycznych do 1 kV. Absolwenci szkoły byli wyróżniającymi się studentami Politechniki Świętokrzyskiej i innych uczelni, zaś osoby zainteresowane podjęciem pracy bez trudu znajdowały zatrudnienie. Mam nadzieję, że obecnie także odnajdują się na rynku pracy, a szkoła należycie przygotowała ich na trudy dorosłego życia.

Dziękuję za rozmowę. (T.D.,M.S.T.)