Historia powstania i rozwoju Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

wpis w: Bez kategorii | 0

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Elektrycznych istnieją od września 1973 roku. Warto pamiętać, że przez pierwsze 2 lata pomieszczenia warsztatowe stanowiły podwaliny nowo powstającej szkoły elektrycznej w Kielcach. W salach pawilonu zachodniego – późniejszym Wydziale elektrycznym- odbywały się lekcje z przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych zawodowych, a w pawilonie wschodnim, późniejszym- Wydziale mechanicznym- uczniowie odbywali zajęcia praktyczne.

We wrześniu 1975 roku warsztaty zostały przyłączone do nowo wybudowanego budynku głównego szkoły, stając się integralną częścią kompleksu budynków szkolnych. Prowadzono w nich szkolenie praktyczne przede wszystkim  młodzieży tej szkoły. Przez wiele lat odbywały się tu również zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach oraz Zespołu Szkół Informatycznych
również  w Kielcach.  Do roku 2007 warsztaty szkolne funkcjonowały w dwóch pawilonach o łącznej powierzchni ponad 2 tys. m2. W jednym mieścił się wydział mechaniczny, a w drugim elektryczny.Jednak roku 2007 władze miasta zdecydowały się na likwidację bogato wyposażonego wydziału mechanicznego i przekazanie pawilonu wschodniego warsztatów klubowi bokserskiemu.

Dzięki realizacji przyjmowanych od firm i instytucji zewnętrznych zleceń i zamówień, szkolenie praktyczne odbywało się w znacznej mierze poprzez rzeczywiste wykonywanie przez uczniów różnorodnych zadań produkcyjnych, instalacji, montażu i pomiarów elektrycznych instalacji w budynkach w warunkach typowych dla danego zawodu. Wyposażenie poszczególnych pracowni warsztatowych nie odbiegało od typowego wyposażenia funkcjonującego w specjalistycznych zakładach produkcyjnych czy usługowych. Wydział mechaniczny posiadał  imponującą halę obrabiarek skrawających metale, lakiernię, kuźnię, spawalnię, ślusarnię. Na wydziale elektrycznym działały pracownie: przezwajania silników i transformatorów, maszyn elektrycznych, instalacji elektrycznych i montażu elektronicznego, a także hala profesjonalnych obrabiarek do drewna oraz  pracownia projektowa i biuro technologiczne.

Warunkiem zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu było wykształcenie stosowne do specjalności, których uczyli, a także udokumentowane doświadczenie praktyczne zdobyte w trakcie ich  pracy zawodowej w różnych gałęziach przemysłu oraz usług.

Do końca 2010 r. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Elektrycznych  miały status gospodarstwa pomocniczego, czyli funkcjonowały jako jednostka realizująca wyodrębnioną działalność gospodarczą w celu osiągnięcia dochodów na prowadzenie działalności szkoleniowej, własne utrzymanie i pensje pracowników administracyjnych. Pomagały macierzystej jednostce budżetowej (w tym wypadku szkole, przy której były prowadzone) w realizacji celów, do których była powołana. Warsztatami kierował, powołany przez organ wykonawczy gminy, kierownik, który zawierał m.in. umowy związane z działalnością placówki i odpowiadał za prawidłową jego gospodarkę rzeczową i finansową.

Od roku 2011 warsztaty szkolne stanowią integralną część Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Praktyczna nauka zawodu, jako element procesu kształcenia zawodowego, jest realizowana poprzez wykonywanie ćwiczebnych montaży obwodów oraz instalacji elektrycznych i elektronicznych. Realizowane są też drobne zadania produkcyjno – usługowe, dostosowane do możliwości uczniów

Celem kształcenia  zawodowego praktycznego, a zarazem misją warsztatów szkolnych jest:

  • przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonej w charakterystyce zawodowej programu nauczania,
  • przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w przyjaźnie urządzonych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, narzędzia i przyrządy pomiarowe. Są to:

  • cztery pracownie dla zawodów technik elektryk , elektryk i elektromechanik,
  • dwie pracownie dla zawodów technik elektronik i monter elektronik,
  • pracownia dla zawodu technik telekomunikacji,
  • pracownia dla zawodu technik energetyk,
  • pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej metali oraz tworzyw sztucznych,
  • dwie pracownie komputerowe.

Pracownie te są jednocześnie salami egzaminacyjnymi spełniającymi standardy UE w tym zakresie. ZSE posiada upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do przeprowadzania egzaminów potwierdzających posiadane kwalifikacje w poszczególnych zawodach. Według nowej formuły egzaminy te odbywają się  dwa razy w roku szkolnym w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym we wszystkich kwalifikacjach związanych z zawodami, w których kształci nasza szkoła.

Mirosław Sikora