Co się dzieje w internacie?

wpis w: Bez kategorii | 0

A w Internacie …

 … od zarania jego dziejów, oprócz działalności opiekuńczo-wychowawczej prowadzone są zajęcia służące kształtowaniu u wychowanków kreatywności, samorządności, wrażliwości, empatii oraz poczucia estetyki. Wychowawcy dbają o rozwój emocjonalny, intelektualny, moralny, czyli duchowy poprzez prowadzenie – z wielką pasją i oddaniem – sekcji, np.: artystycznej, wolontariatu i PCK. Ale w imię porzekadła: ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” zawsze staraliśmy się dbać też o ciało poprzez zajęcia sekcji sportowej oraz stołówkowej.

SEKCJA  ARTYSTYCZNA

Sekcja artystyczna w internacie ZSE istniała od początku funkcjonowania placówki. Jej znamienną cechą było i jest do dziś  podkreślanie roli sztuki w rozszerzaniu doświadczeń przeżywanych przez wychowanka i usprawnianiu działania wyobraźni. Sekcja artystyczna miała zawsze za zadanie budzenie nowych zainteresowań, pasji poszukiwania, dociekania, analizowania różnych form rzeczywistości po to, by zrozumieć ją w sposób jak najpełniejszy. Wszystko to pozwala na kształtowanie osobowości o większym potencjale twórczym. Dzisiejsza rzeczywistość zwiększa konieczność upowszechniania postawy twórczej, ponieważ poszerza się liczba zadań i obowiązków wymagających  kreatywnych i samodzielnych rozwiązań. Wiąże się to z koniecznością uaktywniania tego, co najbardziej indywidualne i osobiste w człowieku. Sekcja stwarzała możliwości i sytuacje sprzyjające wyrażaniu siebie poprzez twórczość w różnych formach, wyrabiała wrażliwość na sztukę, zachęcała do udziału w życiu kulturalnym naszego miasta.

Na przestrzeni lat sekcja zrealizowała wiele projektów o charakterze artystycznym, przybierały one najrozmaitsze formy: warsztaty, happeningi, spektakle, wystawy, recitale i wieczorki poetyckie. Odbył się wieczór poezji Edwarda Stachury, Marka  Grechuty, zaduszki jazzowe, wieczór poezji miłosnej i wiele innych. Mała scena internacka ,,Baj” przygotowywała spektakle dla najmłodszych dzieci z domów dziecka, przedszkoli i szkół podstawowych.

Przez te wszystkie lata odbyła się duża liczba spektakli o charakterze okolicznościowym, profilaktycznym i rozrywkowym.

Członkowie sekcji artystycznej, wraz z jej opiekunami, dbali zawsze o oprawę plastyczną imprez i uroczystości odbywających się na terenie placówki, opiekowali się kroniką i troszczyli o dekorację i wystrój holu, świetlicy i stołówki. W ramach podnoszenia jakości działań sekcja, wiele lat temu nawiązała i kontynuuje do dziś, współpracę z gronem pedagogicznym i młodzieżą z „Plastyka”. Wspólne działania zaowocowały licznymi wystawami, wieczorkami liryczno-muzycznymi, warsztatami doskonalącymi techniki plastyczne.

Aktualnie sekcja artystyczna splata swoje działanie z wolontariatem internatu. Efektem współdziałania są autorskie spektakle  prezentowane dzieciom hospitalizowanym w kieleckim szpitalu dziecięcym.

MŁODZIEŻOWA  RADA  INTERNATU

Od początku istnienia internatu funkcjonuje samorząd młodzieży zwany początkowo Radą Internatu, a od lat 90-tych Młodzieżową Radą Internatu. Na jej czele stoi przewodniczący wybierany w demokratycznych wyborach przez ogół mieszkańców.

MRI działa w oparciu o regulamin wywodzący się ze statutu napisanego przez młodzież w 1993 roku i  tworzy każdego roku własny plan pracy.

Zadaniem samorządu jest prezentowanie opinii w sprawach dotyczących mieszkańców placówki, współpraca z sekcjami, kreowanie życia kulturalno-oświatowego internatu (m.in. poprzez opiniowanie rocznych planów opiekuńczo-wychowawczych w punkcie dotyczącym organizacji imprez) oraz inicjowanie nowych wydarzeń.

Od lat MRI organizuje obchody Dnia Nauczyciela (obecnie Dnia Edukacji Narodowej). Wcześniej odbywały się one w formie wieczornic, akademii, odczytów, a obecnie są to spotkania przy słodkim poczęstunku. Trudno zliczyć ilość dyskotek, które organizowała MRI przez wszystkie lata –  mogło ich być około dwustu.

W czasach, kiedy internat był męski, zapraszano dziewczęta z „Medyka”, „Plastyka” czy z „Odzieżówki”. Kiedy internat stał się koedukacyjny, to okazjonalnie zapraszaliśmy młodzież z Technikum Leśnego w Zagnańsku, „Plastyka” oraz podopiecznych zaprzyjaźnionego Rodzinnego Domu Dziecka z osiedla „ Sady”. Zdarzały nam się też rewizyty. Mankamentem dyskotek jest zwykle godzina ich zakończenia – kwadrans przed ciszą nocną, tj. przed 22:00.

Tradycją stały się też grille integracyjne na początku roku szkolnego i z okazji Dnia Dziecka. Dzięki inicjatywie MRI zapoczątkowano obchody Pierwszego Dnia Wiosny, które najpierw obchodzono jako międzygrupowe konkursy związane tematycznie z tą porą roku. Budziły ogromne emocje, ponieważ każda grupa miała „chrapkę” na wygraną. Impreza przybierała też formę pochodu przebierańców z „Marzanną” w roli głównej, pikników połączonych z zabawnymi konkurencjami.

Rada zainicjowała także kursy tańca dla maturzystów, kurs samoobrony, Dni Kroniki Internatu, spotkania z ciekawymi ludźmi. Przez lata gościliśmy wiele sławnych postaci prezentujących różnorodne dziedziny życia – począwszy od sportowców poprzez ludzi kultury i sztuki –naukowców, aktorów, kabareciarzy, tancerzy, kombatantów, przyrodników, globtroterów, a skończywszy na przedstawicielach służby zdrowia i policji.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom młodzieży, samorząd inicjował wyjścia do kina (np. cykl filmów dokumentalnych „NURT” w KCK), teatru, na wystawy, a nawet na basen.

Młodzieżowa Rada Internatu od lat dziewięćdziesiątych jest współorganizatorem akcji „Świąteczna Paczka”. Początkowo były to rodziny z listy akcji, później- przez kilka lat- dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionego i Rodzinnego Domu Dziecka z osiedla Sady, w kolejnych dwóch latach paczki otrzymały też dzieci z takiej samej placówki w podkieleckim Jaworzu. Jednorazowo obdarowani zostali mieszkańcy Domu Samotnej Matki w Kielcach, doposażono świetlicę oddziału onkologicznego szpitala dziecięcego. Od kilku lat pomagamy mieszkańcom internatu znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

SEKCJA  MULTIMEDIALNA

Sekcja multimedialna powstała w roku szkolnym 2005/2006 wraz z utworzeniem  pracowni multimedialnej. Przejęła funkcje wcześniej działających: sekcji muzycznej, kółka fotograficznego, klubu filmowego.

Sekcja muzyczna składała się z zespołów, które swoją twórczością uświetniały internatowe uroczystości. Podczas imprez międzyinternatowych (miejskich i międzywojewódzkich banków internatów), przeglądów piosenek (m.in. „Electricus”) zespoły prezentowały własne kompozycje, a także autorskie interpretacje znanych utworów.

Klub filmowy zrzeszał prawie wszystkich wychowanków, ponieważ każdy stęskniony był kinowej rozrywki. Choć przez lata zmieniał się repertuar i jakość odbioru (od wideo do rzutnika multimedialnego), to zainteresowanie wspólnym oglądaniem filmów zmalało wraz ze wzrostem popularności pecet’ów.

Kółko fotograficzne tworzyło kilkanaście osób zainteresowanych nie tylko „pstrykaniem”, ale także wywoływaniem zdjęć w internatowej ciemni. Fascynowały ich klisze, powiększalnik, korex, kuwety, wywoływacze i utrwalacze. Dzisiejsi użytkownicy popularnych cyfrówek często nie rozumieją fenomenu „kliszy” i aparatu analogowego.

Sekcja multimedialna miała też nową funkcję- opiekę nad pracownią multimedialną, która cały rok szkolny 2005/2006 czekała na wyposażenie, ale dopiero następny rok przyniósł 4 pełne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. „To był szał” – wychowankowie robili zapisy na godzinne seanse komputerowe i jeden drugiego pilnował, żeby nie przekroczył wyznaczonego czasu użytkowania. 10 lat później – przy „obowiązkowym” posiadaniu laptopa, tabletu czy smartfona oraz ogólnodostępnym wi-fi – zainteresowania pracownią nie obserwuje się.

Członkowie sekcji multimedialnej dbają o oprawę muzyczną i fotograficzną organizowanych imprez, o grę świateł i odpowiednie nagłośnienie. Służą swoją wiedzą i umiejętnościami, przygotowując prezentacje multimedialne na różne okoliczności, wyszukując linie melodyczne na potrzeby karaoke, znajdując materiały i formatując teksty potrzebne do gazetek, kroniki internatu i strony internetowej.

Sekcja współpracuje ze wszystkimi sekcjami w internacie, śmiało można powiedzieć że jest interdyscyplinarna.

PCK  i  WOLONTARIAT

Od wielu lat młodzież internatu aktywnie włącza się w działalność charytatywną we współpracy z następującymi instytucjami: Centrum Wolontariatu, Wolontariatem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, PCK, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wolontariatem Diecezjalnym.

Działania wychowanków mają na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym i obejmują następujące inicjatywy:

 • „Kocioł zupy” – akcja dożywiania osób potrzebujących we współpracy z Parafią św. Wojciecha,
 • „Honorowe krwiodawstwo” – mieszkańcy i wychowawcy internatu honorowo oddają krew,
 • „Opieka nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt”,
 • „Udział w kwestach ulicznych” – PCK, WOŚP,
 • „Świąteczna Paczka” – materialne wsparcie dla najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców internatu,
 • „Pluszowy Miś” – zbiórki pieniędzy, ubrań, zabawek dla dzieci z domów dziecka,
 • „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka” – ogólnopolskie akcje charytatywne,
 • Pomoc w nauce dzieciom z Ogniska Wychowawczego Sióstr Szarytek w Kielcach oraz Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Nowowiejskiej w Kielcach,
 • Kwesty na terenie internatu na rzecz mieszkańców Domu Samotnej Matki w Kielcach,
 • Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do świetlicy szpitala dziecięcego (oddział ortopedyczny i onkologiczny),
 • Zajęcia artystyczne przygotowane dla małych pacjentów oddziału onkologicznego i ortopedycznego (m.in. „Przedstawienie wigilijne”, „Mikołajki”, teatrzyk kukiełkowy – „Najpiękniejsze bajki”),
 • Organizacja zabawy mikołajkowej i przekazanie paczek dla dzieci z czterech rodzinnych domów dziecka z Kielc i okolic,
 • Współpraca z rodzinnym domem dziecka w Kielcach w zakresie zagospodarowania czasu wolnego (wspólne grille, udział młodzieży w dyskotekach i imprezach organizowanych na terenie internatu),
 • Zbiórka pieniędzy na rzecz poparzonego dziecka z Domu Dziecka „Kamyk”,
 • Zbiórka nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych dzieci,
 • Pomoc w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi z Przedszkola Integracyjnego w Kielcach,
 • Uczestnictwo w kursach „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „ABC wolontariatu”.

SEKCJA  SPORTOWA

Sekcja sportowa była i jest jedną z najbardziej prężnych w internacie. Duży wpływ miał na to fakt, że kiedyś mieszkali tu sami chłopcy – w niebagatelnej liczbie 300.

Młodzież, zawsze chętnie uczestniczyła w rozgrywkach sportowych, takich jak: tenis stołowy, bilard, piłka nożna, siatkówka, koszykówka oraz w zawodach wyciskania sztangi.

Internat współpracował z innymi placówkami w zakresie zajęć sportowych, np.: w Międzywojewódzkim Banku Internatów i Burs. Brały w min udział cztery miasta: Dobczyce (inicjator rozgrywek), Lublin, Kielce, Wrocław. Edycja imprezy trwała 2 lata i miała charakter sportowo-kulturalny (w programie były konkursy sprawdzające wiedzę, zawody sportowe oraz wycieczka fakultatywna organizowana dla wszystkich uczestników przez gospodarza).

W latach 90-tych miały miejsce między innymi turnieje z udziałem młodzieży mieszkającej w kieleckich internatach oraz zawody sportowe w siatkówce, tenisie stołowym, piłce nożnej. Najczęściej nasza młodzież zajmowała I miejsce w klasyfikacjach, ale bywało, że musiała ustąpić pola rywalom i zadowolić się „srebrem”.

Po roku 2000 oferta dla młodzieży została wzbogacona o cykliczne wyjścia na zawody sportowe: piłkę ręczną „Vive- Kielce” oraz piłkę nożną „Korona- Korona”. Zorganizowany był też wyjazd autokarem do Ostrowca na mecz piłkarski Polska-San Marino (wygrany przez Polaków 5:0).

W zawodach w tenisa stołowego zaczęły startować też dziewczęta.

Obecnie internat utrzymuje stały kontakt z Bursą nr 1, Bursą nr 2, Internatem „Plastyka”, Młodzieżowym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Podzamczu Chęcińskim.

Spotkania mają charakter rywalizacji sportowej w następujących dyscyplinach: tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, bilard, koszykówka.

Do dyspozycji młodzieży jest świetlica ze stołem tenisowym, sala do rekreacji ruchowej, organizowane są zajęcia typu fitness oraz cykliczne wyjścia na basen oraz jogging. Młodzież codziennie korzysta z internatowej siłowni, a raz w tygodniu ze szkolnej sali gimnastycznej, gdzie rozgrywa mecze w piłkę siatkową i koszykową.

SEKCJA STOŁÓWKOWA

Sekcja stołówkowa jest najważniejszą sekcją w internacie – któż bowiem nie lubi dobrze zjeść? Jej członkowie  współpracują przy tworzeniu jadłospisów dziennych i tygodniowych, dbając o właściwy dobór składników odżywczych oraz mając na uwadze ulubione smaki młodzieży. Na bieżąco ustalany jest plan dyżurów uczniów, którzy odpowiedzialni są za dopilnowanie porządku w stołówce. Cyklicznie też sprawdzane są pokoje wychowanków pod kątem obecności naczyń kuchennych w pawilonach sypialnianych oraz prawidłowego przechowywania produktów spożywczych.

Sekcja propaguje zasady zdrowego odżywiania się – opracowuje gazetki tematyczne, organizuje spotkania – z panią dietetyk – dotyczące promocji zdrowia w kontekście prawidłowej diety, przygotowuje pikniki promujące zdrową żywność i pozwalające na autorskie zestawienie oferowanych warzyw i owoców.

Członkowie i opiekunowie sekcji dbają, aby wychowankowie przestrzegali zasad higieny i kultury osobistej podczas posiłków, zwracają uwagę na kulturalne zachowanie i odpowiedni strój w stołówce.

Wychowawcy swoim zaangażowaniem kształtują u młodzieży prawidłowe postawy społeczne.

Opracowała Agnieszka Krakowiak